Truy cập nội dung luôn
Chào mừng bạn đến với website của Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh Tiền Giang Quý Phụ huynh liện hệ số điện thoại hoặc zalo cô Diễm - 0917 820 166 - Tư vấn trẻ < 6 tuổi nhập học

Giới thiệu Giới thiệu

 

https://youtu.be/0qMMoljhPG8

Vị trí trên bản đồ:

Giới thiệu   
 Nhằm mục đích cải thiện cơ hội đến trường và nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục tiểu học đặc biệt đối với trẻ em khuyết tật, tăng cường khả năng tiếp cận gia đình và cộng đồng, giảm số trẻ em khó khăn không đi học và đang bỏ học, nâng cao tỷ lệ trẻ em hoàn thành chương trình các bậc học, nâng cao chất lượng đầu ra của tiểu học góp phần thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở;

   Thực hiện Công văn số 4152/BGD&ĐT-GDTH ngày 22/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thí điểm chuyển đổi Trường Giáo Dục chuyên biệt trẻ khuyết tật thành Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật. Trên cơ sở pháp lý của những văn bản chỉ đạo của các cấp như:

      - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992): Nhà nước và xã hội tạo điều kiện cho trẻ em tàn tật được học văn hóa và học nghề phù hợp (điều 59)

      - Luật phổ cập Giáo dục Tiểu học (16/8/1991): Trẻ em là con liệt sĩ, thương binh nặng, trẻ em tàn tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khó khăn đặc biệt được nhà nước và xã hội quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cần thiết để đạt trình độ giáo dục tiểu học (điều 11);

     -  Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em (16/8/1991): Trẻ em tàn tật, trẻ em khuyết tật được nhà nước và xã hội giúp đỡ trong điều trị, phục hồi chức năng để hòa nhập vào cuộc sống xã hội (điều 6, mục 3);

     - Pháp lệnh về người tàn tật (30/7/1998): Việc học tập của trẻ em tàn tật được tổ chức, thực hiện bằng các hình thức học hòa nhập trong các trường phổ thông, trong trường chuyên biệt dành cho trẻ tàn tật, cơ sở nuôi dưỡng trẻ tàn tật tại gia đình (Chương III,điều 16 – 1: Học sinh tàn tật có năng khiếu được ưu tiên tiếp nhận vào học tại các trường năng khiếu tương ứng (Chương III,điều 16-2);

     - Chiến lược phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đọan 2001-2010 đề ra mục tiêu: Đến năm 2010, tỷ lệ trẻ em đến trường trong độ tuổi là 99 %, đảm bảo 50 % trẻ khuyết tật vào năm 2005 và 70 % năm 2010 được đi học trong các lọai trường, lớp hòa nhập, bán hòa nhập và chuyên biệt;

       - Quyết định số 73/ 2005/QĐ-TTg, ngày 6/4/2005 của Thủ trướng Chính phủ giao cho bộ Giáo Dục & Đào tạo xây dựng Chương trình giáo dục trẻ khuyết tật;

       - Chỉ thị số 01/2006/CT-Tg, ngày 09/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách giúp đỡ người tàn tật trong tình hình phát triển kinh tế- xã hội hiện nay;

       - Quy định về Giáo dục khuyết tật của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành theo Quyết định số 23/2006/QĐ- BGDĐT, ngày 22/5/2005 tại điều 9, điểm 2 đã thể hiện rõ định hướng và sự khuyết khích xây dựng mô hình Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục tại địa phương

      -Giáo dục cho người khuyết tật rất thuận lợi nhờ vào sự ra đời của Luật người khuyết tật VN.Luật đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2011.

      - Trẻ em khuyết tật hiện đang sống rải rác trong địa bàn tỉnh Tiền Giang với nhiều lọai tật, nhiều hòan cảnh khác nhau. Các em cần có sự hỗ trợ về vật chất,tinh thần, cần được xã hội, cộng đồng đối xử bình đẳng như mọi trẻ em bình thường;

      - Thực hiện Công ước Quốc tế Quyền trẻ em và Luật Bảo vệ, Chăm sóc, Giáo dục trẻ em Việt Nam;

     - Hỗ trợ họat động giáo dục hòa nhập cho các trường học, các cơ sở giáo dục: Mầm Non, Phổ thông tại cộng đồng và gia đình có trẻ khuyết tật về kỹ thuật phục hồi chức năng, chăm sóc và giáo dục. Đặc biệt là những yêu cầu cần thiết nhằm giúp cho gia đình trẻ em khuyết tật có kiến thức để chăm sóc, luyện tập và nuôi dạy các cháu;

      - Xây dựng một hệ thống quản lí về Giáo dục hòa nhật trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh từ xã, huyện;

      - Nhằm huy động các nguồn lực, các tổ chức xã hội, mọi công dân hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt, trong đó có trẻ khuết tật ngay trong cộng đồng vế nguồn nhân lực, nguồn kiến thức – kĩ năng, phương tiện, tài liệu, vật chất;

    Năm 2006  Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang xây dựng đề án thành lập Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Tiến Giang trên cơ sở Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Tiền Giang và được UBND tỉnh ra Quyết định số 1571/QĐ/UBND thành lập từ ngày 6/5/2009.

Căn cứ vào thông tư liên tịch số thông tư số 58/2012/TTLB-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của liên Bộ Giáo dục và Đào Tạo-Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội về việc thành lập, giải thể Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập nên ngày 25/4/2013 UBND tỉnh Tiền Giang có QĐ 963/QĐ-UBND đổi tên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Trẻ Khuyết tật Tiền Giang thành Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tiền Giang

Vị trí của trung tâm:

- Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang hoạt động với mục đích tham mưu, tư vấn Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác giáo dục trẻ khuyết tật. Tư vấn, chuyển giao kiến thức, kĩ năng chăm sóc, giáo dục người khuyết tật tới các nhà trường, tổ chức quần chúng, cộng đồng, gia đình người khuyết tật và các cá nhân có liên quan đến người khuyết tật. Tổ chức dạy nghề theo nhu cầu của gia đình và trẻ khuyết tật.

        Chức năng và nhiệm của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hoà nhập tỉnh Tiền Giang:

Chức năng:

- Tham mưu, tư vấn, hỗ trợ cho Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cơ sở giáo dục đồng thời tư vấn cho gia đình, cộng đồng và trẻ khuyết tật về các lĩnh vực: chăm sóc, giáo dục, phục hồi chức năng, hướng nghiệp - dạy nghề, hành nghề và tạo dựng cuộc sống cho trẻ;

- Lập kế hoạch, xây dựng chương trình tổng thể cho các hoạt động hoà nhập giáo dục trẻ khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh;

- Bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lí và chuyên môn về công tác giáo dục hoà nhập (GDHN) trẻ khuyết tật.

- Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao: phương pháp giáo dục, kiến thức, kĩ năng, các phương tiện, tài liệu cần thiết cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên, nhân viên y tế,, các tổ chức xã hội, nhóm hỗ trợ cộng đồng, các tình nguyện viên, cha mẹ trẻ khuyết tật để chăm sóc, giáo dục trẻ hoà nhập cộng đồng nơi cư trú;

- Tham gia điều hành công tác chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật;

- Giúp cho gia đình trẻ khuyết tật và cộng đồng hiểu rõ về đặc điểm phát triển của trẻ khuyết tật, biết cách chăm sóc, giáo dục, tạo cơ hội cho trẻ phát triển, có được việc làm phù hợp trước khi vào học hoà nhập và hoà nhập vào cuộc sống cộng đồng.

Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền vận động trẻ khuyết tật đi học hoặc tiếp cận giáo dục;

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người dân về chủ trương, chính sách của Nhà nước về trẻ khuyết tật và công tác giáo dục trẻ khuyết tật;

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn về các lĩnh vực có liên quan tới công tác can thiệp sớm (CTS), chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật bao gồm các nhà chuyên môn về: giáo dục học, xã hội học, tâm lý học, bác sĩ/y tá, nhà trị liệu;

- Tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên các trường mầm non, phổ thông, thành viên của các tổ chức quần chúng, thân nhân trẻ khuyết tật, nhóm hỗ trợ cộng đồng, các tình nguyện viên…kiến thức và kĩ năng về can thiệp sớm, chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật để đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ;

- Bồi dưỡng cho đội ngũ cộng tác viên, nhân viên y tế về phục hồi chức năng, sử dụng những phương tiện hiện đại, cách làm phương tiện phục hồi chức năng bằng nguyên liệu sẳn có tại địa phương và gia đình trẻ khuyết tật;

- Hình thành đội ngũ cốt cán chuyên môn của địa phương tạo mạng lưới trong việc quản lí và triển khai giáo dục hoà nhập;

- Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Trung tâm thông qua việc cập nhật những kiến thức, thông tin và thực tiễn công tác giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật của địa phương.

- Hướng dẫn cha mẹ cách chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật tại gia đình;

- Tổ chức các hội thảo trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề can thiệp sớm, phương pháp giáo dục - dạy học hoà nhập nói chung và các kĩ năng đặc thù cho trẻ có khó khăn về học, trẻ khiếm thính, trẻ khiếm thị, trẻ khó khăn về vận động, trẻ khó khăn về ngôn ngữ - giao tiếp và các loại tật khác;

- Tiến hành xác định khả năng và nhu cầu của trẻ khuyết tật về các mặt: giáo dục, can thiệp, phục hồi chức năng về y tế và hỗ trợ cộng đồng;

- Cung cấp tài liệu, phương tiện liên quan tới chương trình học tập và rèn luyện, phát triển khả năng của trẻ khuyết tật (sách chữ nổi Braille, máy trợ thính, bảng và dùi viết Braille, xe lăn).

- Xây dựng các biểu mẫu quản lí và hướng dẫn các trường thực hiện công tác Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật;

- Kiểm tra và trực tiếp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các trường, cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật.

- Vận động và phối hợp với ngành Lao động - Thương binh xã hội, Hội người mù và các cơ sở sản xuất khác trên địa bàn cùng tham gia vào công tác hướng nghiệp, chuẩn bị cơ sở và dạy nghề, tìm kiếm việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật;

- Phối hợp và tổ chức các hình thức dạy nghề: cá nhân, gia đình, liên gia, dạy nghề tập trung tại Trung tâm, phân tán, cử gửi vào học nghề phù hợp với các cơ sở sản xuất;

- Là cầu nối của các tổ chức, ban ngành, đoàn thể, cá nhân mong muốn đóng góp sức lực, nhân lực, vật chất cho trẻ và gia đình trẻ khuyết tật;

- Phối hợp và hỗ trợ giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật trong khu vực, tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và tham quan nghiên cứu giữa các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Ngày 12/04/2018 Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Tiền Giang ban hành công văn sô 410/SGDĐT-GDTH Ủy quyền cho Trung tâm thực hiện nhiệm vụ Giáo dục hòa nhập từ năm 2018 trở về sau: theo điều 7 thông tư 03/BGDĐT-TT ngày 29/01/2018 Quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Điều 7. Vai trò, trách nhiệm của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trong việc phối hợp với cơ sở giáo dục thực hiện giáo dục hòa nhập:

1. Hỗ trợ phát hiện khuyết tật, lập kế hoạch và thực hiện giáo dục hòa nhập.

2. Hỗ trợ chuyên môn về chăm sóc, giáo dục hòa nhập cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của cơ sở giáo dục.

3. Hỗ trợ, tư vấn về chăm sóc, giáo dục người khuyết tật cho gia đình người khuyết tật.

- Phối hợp với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiến hành khảo sát, đánh giá tình trạng một số học sinh đang học có vấn đề nghi vấn về khuyết tật;

- Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, chữ nổi Braille cho cha mẹ học sinh, giáo viên, đang trực tiếp giảng dạy tại các lớp có học sinh khiếm thính, ngôn ngữ, khiếm thị đang học và chuẩn bị ra lớp học hòa nhập;

- Hướng dẫn một số kỹ thuật luyện tập cho cha mẹ học sinh, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các lớp có học sinh khó khăn về vận động, khó khăn về nhận thức hiện đang học hoặc chuẩn bị ra lớp học hòa nhập;

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch hoạt động năm, học kỳ, tháng (kèm theo kinh phí hoạt động) trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và triển khai thưc hiện;

- Chủ động tổ chức các hoạt động vì lợi ích người (học sinh) khuyết tật theo chủ đề, chủ điểm;

- Thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tiền Giang miễn phí: ​Can thiệp sớm, phục hồi chức năng cho trẻ bại não từ 0 - 6 tuổi, dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên khuyết tật.

Một số tờ rơi của trung tâm:

 

Tài liệu mới Tài liệu mới

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết